Shin

9.17 release
Shin – Hideyuki Hashimoto
https://ffm.to/shin-single

piano, recording : Hideyuki Hashimoto
mastering : Zino Mikorey
artwork : Misa Saitou

Thanks for your listening.