Seis (Hideyuki Hashimoto Rework II)

1.13 release
Seis (Hideyuki Hashimoto Rework II)
https://linkco.re/nNaf15np

compose : Hideyuki Hashimoto & Hiroko Murakami
piano, recording : Hideyuki Hashimoto
mastering : Martyn Heyne